Tag: เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

ข้อดีของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศข้อดีของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ


 จากปัญหาฝุ่นควัน ชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ฝุ่นควันขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้มีผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทั้งทางน้ำ พื้นดิน และอากาศแต่เพียงเท่านั้น ทั้งยังส่งผลต่อการใช้ชีวิต และส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากฝุ่นควันเหล่านี่สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบทางเดินหายใจ และอาจเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ที่แพ้ฝุ่นละออง ฝุ่นควันเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากไฟป่าเท่านั้น เกิดจากการทำเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงไฟฟ้า เป็นต้น ปัญหาฝุ่นควันสามารถควบคุมได้โดยกำหนดมาตรฐานที่ปลอดภัย การเฝ้าระวัง เพื่อให้ปริมาณฝุ่นในพื้นที่มีแนวโน้มฝุ่นควันลดลง และจำเป็นต้องมีมาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันด้วยมาตรการตรวจสอบจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เรากำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่มีมลพิษที่เกินค่ามาตรฐานอย่างมาก โดยคุณภาพอากาศของประเทศไทยจะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ...