Day: August 24, 2021

ข้อปฏิบัติในการนำเข้าสารเคมีข้อปฏิบัติในการนำเข้าสารเคมี


สารเคมีเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมและอาหาร เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้มนุษย์นั้นสามารถนำสารเคมีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ แต่ด้วยสารเคมีนั้นมีข้อจำกัดทั้งการผลิต การจัดเก็บ รวมไปถึงวิธีการขนส่งที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องให้ความใส่ใจทั้งสามเรื่องนี้ จึงอาจจะไม่เหมาะสมกับการที่เราจะสามารถผลิตสารเคมีนั้นขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้เองอย่างโดยตรง เพราะฉะนั้นการนำเข้าสารเคมีจึงเป็นการลดความจำเป็นในปัจจัยสองข้อแรกออกไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว   การนำเข้าสารเคมีต้องดูอะไรบ้าง  การนำเข้าสารเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การนำเข้าสารเคมีภายในประเทศและการนำเข้าสารเคมีนอกประเทศ   การนำเข้าสารเคมีในประเทศต้องดูอะไรบ้าง  สิ่งที่สำคัญในการนำเข้าสารเคมีในประเทศนั้นคือเราจะต้องดูใบการทดสอบคุณสมบัติของสารเคมีชนิดนั้นก่อนเป็นอันดับแรก หรือที่เรารู้จักกันว่าใบ Properties Certificate เพื่อดูว่าสารเคมีตัวนี้ภายใต้สภาวะในการทดสอบต่าง ...