Life is like a Journey General ข้อดีของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ข้อดีของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ


เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

 จากปัญหาฝุ่นควัน ชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ฝุ่นควันขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้มีผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทั้งทางน้ำ พื้นดิน และอากาศแต่เพียงเท่านั้น ทั้งยังส่งผลต่อการใช้ชีวิต และส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากฝุ่นควันเหล่านี่สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบทางเดินหายใจ และอาจเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ที่แพ้ฝุ่นละออง ฝุ่นควันเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากไฟป่าเท่านั้น เกิดจากการทำเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งโรงไฟฟ้า เป็นต้น ปัญหาฝุ่นควันสามารถควบคุมได้โดยกำหนดมาตรฐานที่ปลอดภัย การเฝ้าระวัง เพื่อให้ปริมาณฝุ่นในพื้นที่มีแนวโน้มฝุ่นควันลดลง และจำเป็นต้องมีมาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันด้วยมาตรการตรวจสอบจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เรากำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่มีมลพิษที่เกินค่ามาตรฐานอย่างมาก โดยคุณภาพอากาศของประเทศไทยจะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป หากคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรปและระเบียบข้อบังคับของ US Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ทำให้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียงรุ่นเดียวที่สามารถติดตั้งได้ทั้งในร่ม กลางแจ้ง และแบบเคลื่อนที่ สามารถดูข้อมูลได้ทันทีผ่าน web browser จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก 

ข้อดีของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

  • มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ต้องก่อสร้างสถานี ใช้พื้นที่น้อยสำหรับในการติดตั้ง  
  • รองรับการตรวจวัดมลพิษได้หลากหลายพารามิเตอร์ เช่น CO, NO/NO2/NOX, O3, SO2, H2S, VOC, PM10, PM2.5 และการวัดทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แรงดันอากาศ ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ 
  • เซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่นและก๊าซใช้หลักการวัดตามมาตรฐานระดับสากลและได้รับการรับรองจาก Approved ตามมาตรฐาน European Standards และ U.S. EPA 
  • ประหยัดพลังงาน ไม่สร้างมลพิษ ใช้พลังงานน้อยกว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป 
  • สามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และบำรุงรักษาง่าย 

จะเห็นได้ว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้นจำเป็นต้องใช้ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ที่มีคุณภาพ และเป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศให้เพื่อได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่